Навчання англійської мови

Мета навчання молодших школярів на курсах “Welcome-Bell” – це формування елементарної комунікативної компетенції на доступному для дітей рівні.

Навчання будується з урахуванням вікових особливостей школярів.  Так, наприклад, тривалість занять у першокласників значно менша, ніж в учнів старших класів.  Часто змінювані види діяльності та ефект новизни допомогають звернути та утримувати увагу дитини на матеріалі, що вивчається. 

Уроки молодших школярів яскраві, живі, наповнені безліччю творчих завдань.  Особлива увага приділяється руховим розминкам, музичним паузам, пісням та ігровим елементам. 

Для поетапного залучення першокласників у процес вивчення англійської мови розроблений адаптаційний “Усний вступний курс” авторів Ж. М. Лелиці, Н. А. Ловчиної і О. П. Петренко.  Навчальний матеріал цього курсу – це теми і ситуації, які близькі дітям і відповідають їх інтересам.  Подані в посібнику цікаві вірші, римування, пісні, інтерактивні ігри допомагають пробудити в учнів інтерес до вивчення англійської мови.  Усний вступний курс сприяє підготовці першокласників в подальшому до вивчення іноземної мови  на новому рівні, коли від дитини будуть потрібні загальні навчальні вміння, те, що називається “умінням вчитися”.  Після закінчення усної програми першокласникам пропонується до вивчення “Основний курс англійської мови для школярів”, який було розроблено засновником і керівником курсів “Welcome-Bell” Жанною Миколаївною Лелицею.

В основі цього курсу лежить серія підручників “Welcome” автора Ж. М. Лелиці.  Ретельно побудована система занять у цих посібниках дозволяє закласти міцні знання фундаментальних основ англійської мови, а також дає можливість їх практичного застосування.  Структуровані уроки передбачають комплексний системний підхід у навчанні, що значно допомагає формуванню необхідних навичок і розвитку вмінь.  Маленькі студенти опановують нові  мовні засоби: фонетичні, орфографічні, лексичні та граматичні.  Успішне засвоєння мовного матеріалу дозволяє найбільш ефективно формувати мовну компетенцію.  Водночас діти навчаються всім видам мовної діяльності у взаємозв’язку: читанню, письму, говорінню та сприйняттю іноземної мови на слух.  Особлива увага на уроці приділяється таким складним аспектам, як аудіювання і діалогічне мовлення.  Складність для учнів полягає в необхідності оперувати власним непідготовленим висловлюванням, уміти раптово реагувати на репліки партнера.

З перших уроків викладач прагне створити мовне середовище, де він і учні є мовними партнерами.  Учні активно взаємодіють між собою.  Для цього використовується розроблений у підручниках “Welcome” розмовний курс англійської мови, який пропонує навчальні ігри, творчі завдання, роботу в парах, в міні групах.  Додатково проводяться позаурочні заходи (квести, майстер-класи, зустрічі з носіями мови, літній табір).

Окрім розмовного курсу підручники “Welcome” містять курс країнознавства, який доповнений такими автентичними матеріалами як аудіо-записи та відео-фільми.  У результаті в учнів розширюється уявлення про навколишній світ, відбувається залучення дитини до культури і традицій країни, мова якої вивчається. 

Таким чином, вся робота викладацького колективу “Welcome-Bell” спрямована на розвиток інтелектуального та творчого потенціалу дітей, їх особистісного росту. Задля цього створюються сприятливі умови, а саме: можливість повного засвоєння матеріалу, що вивчається; розвиток творчого мислення, а також пам’яті, як опори всієї навчальної діяльності; позитивний емоційний фон на уроці, гуманна система оцінювання знань, індивідуальний підхід до кожної дитини, створення ситуації успіху,  система заохочень.  У результаті в учнів пробуджується любов до мови, яку вони вивчають, та до навчання загалом, зміцнюється віра в себе, в свої сили.  Завдяки груповій формі навчання на уроках діти набувають позитивний досвід роботи в команді, вчаться вибудовувати міжособистісні стосунки, долають психологічний бар’єр, якщо він існує, вчаться бути лідерами.

Особливо актуальна групова форма навчання при соціалізації “домашніх” дітей, які не відвідували дитячі садки.  Крім перерахованих вище переваг роботи в групі слід виділити окремо можливість багаторазового повторення матеріалу, що вивчається на уроці, всіма учнями рівномірно. 

Завдяки комплексному підходу в навчанні на курсах “Welcome-Bell”, навчальний матеріал значною мірою засвоюється на уроці, що є суттєвим підстраховуванням, враховуючи той факт, що не кожна дитина готова систематично виконувати домашнє завдання.